Friday, October 31, 2014

రుక్మిణీ కల్యాణ కథ - ధారావాహిక

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ
ఆ.
చ్చమైన యమృత మరులు త్రావినా
రోయి దాని కే నసూయ పడను
రమభక్తవరుడు మ్మెరపోతన
భాగవదమృతంబు పంచెగాన. 

          అన్నారట కవిసామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యన్నారాయణల వారు తమ రామాయణకల్పవృక్షం ప్రారంభమునందు. అంతటి మహాద్భుత గ్రంథ రాజ మైన మన తెలుగు భాగవతమునకు తలమానికము రుక్మిణీ కల్యాణం. ఇది పరమ పవిత్ర పారయణ గ్రంథము. మహా ప్రభావవంత మంత్ర పూరితము. ఎప్పటినుంచో శీఘ్ర కల్యాణ ఘడియలకోసం దీనిని ప్రయోగించేవారు. ప్రవచన చక్రవర్తి చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారి వంటి మహనీయులు ఎందరో ఈ విషయం అనేక మార్లు ఉద్ఘాటించారు. అటువంటి శ్రీ రుక్మిణీ కల్యాణ కథామృతాన్ని రేపటినుండి తెలుగుభాగవతం ధారావాహికంగా అందిస్తోంది. ఆస్వాదించండి.

 : : చదువుకుందా భాగవతం: బాగుపడదాం: మనం అందరం : :

తెలుగు భాగవత తేనె సోనలు – 6-220- క.- సర్వేశుడు

6-220-క.
ర్వేశుఁడు సర్వాత్ముఁడు
ర్వగతుం డచ్యుతుండు ర్వమయుండై
ర్వంబుఁ జేరి కొలువఁగ
ర్వగుఁడై దక్షునకుఁ బ్రన్నుం డయ్యెన్.
          పునరుజ్జీవితు డైన దక్షుడు తాను చేసిన సృష్టికి సంతుష్టి చెందక శ్రీహరిని గూర్చి హంసగుహ్య స్తవరాజం కావించగా – సర్వమునకు ప్రభువు అయిన వాడు, సర్వము తానే అయినవాడు, సర్వు లందలి అంతరాత్మ అయిన వాడు సర్వాంతర్యామి అయ్యి సమస్త పరివారము సేవిస్తుండగా సమస్త మందు వ్యాపించిన వాడై పొరపడు టన్నది లేని శ్రీమహావిష్ణువు దక్షునకు దర్శన మిచ్చాడు.
6-220-ka.
sarvaeSu@MDu sarvaatmu@MDu
sarvagatuM DachyutuMDu sarvamayuMDai
sarvaMbu@M jaeri koluva@Mga
sarvagu@MDai dakshunaku@M brasannuM Dayyen.
          సర్వేశుడు = నారాయణుడు {సర్వేశుడు - సర్వ (సమస్తమునకు) ఈశుడు (ప్రభువు), విష్ణువు}; సర్వాత్ముడు = నారాయణుడు {సర్వాత్ముడు - సర్వ (అఖిల జీవులకు) ఆత్ముడు (అంతరాత్మ యైన వాడు), విష్ణువు}; సర్వ గతుండు = నారాయణుడు {సర్వగతుడు - సర్వ (సమస్త మందు) గతుడు (ఉండెడి వాడు), విష్ణువు}; అచ్యుతుండు = నారాయణుడు {అచ్యుతుడు - చ్యుతము (పతనము) లేని వాడు, విష్ణువు}; సర్వ మయుండు = సర్వము నందు నిండిన వాడు {సర్వ మయుడు - సర్వమునందు నిండిన వాడు, విష్ణువు}; = అయ్యి; సర్వంబు = అందరు; చేరి = పూని; కొలువగన్ = సేవిస్తుండగా; సర్వగుడు = సర్వము నందు వ్యాపించినవాడు {సర్వగుడు - సర్వమునందు వ్యాపించినవాడు, విష్ణువు}; = అయ్యి; దక్షున్ = దక్షుని; కున్ = కి; ప్రసన్నుడు = ప్రత్యక్షము; అయ్యెన్ = అయ్యెను.

~~~|సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు|~~~

Wednesday, October 29, 2014

తెలుగు భాగవత తేనె సోనలు – 10.1-1021-సీ. -పూతనయై

10.1-1021-సీ.
పూతన యై యొక్క పొలఁతి చరింపంగ;
 
శౌరి యై యొక కాంత న్నుగుడుచు;
బాలుఁడై యొక భామ పాలకు నేడ్చుచో;
 
బండి నేనను లేమఁ బాఱఁదన్ను;
సుడిగాలి నని యొక్క సుందరి గొనిపోవ;
 
రి యని వర్తించు బ్జముఖియు;
కుఁడ నే నని యొక్క డఁతి సంరంభింపఁ;
 
ద్మాక్షుఁడను కొమ్మ రిభవించు;
ఆ.
నెలమి రామకృష్ణు లింతు లిద్దఱు గాఁగ
గోపవత్సగణము కొంద ఱగుదు
సురవైరి ననుచు బల యొక్కతె చీరుఁ
సుల మనెడి సతుల రతముఖ్య!
          ఓ భరతవంశ ప్రముఖుడైన పరీక్షిన్మహారాజా! ఒక గోపిక పూతన వలె నటిస్తుంటే, కృష్ణునిలా అభినయిస్తున్న ఇంకొక గోపిక స్తన్యం తాగింది. మరొకామె పసిపిల్లాడిలా భావించుకొని పాలకేడుస్తూ, శకటాసురుడిని అని మెలగుతున్న ఇంకో గోపికను కాలితో తన్నింది. మరింకొకామె నేను కృష్ణుణ్ణి అంటు ఉన్నామెను తృణావర్తుడిలా ఎగరేసుకుపోయింది. ఇంకొకర్తె బకాసురుణ్ణి నేను అని విజృంభించగా, ఆమెను మరొకర్తె నేను వాసుదేవుణ్ణి అంటు పరాభవించింది. ఇంతలో ఇద్దరు ఇంతులు బలరామ కృష్ణులు కాగా, మరికొందరు మగువలు గోపకులు, దూడలు అయ్యారు. పశువులం మేం అంటున్న పడతులను పద్మాక్షుడను అనే ఆమె పిలిచింది.
అంటూ శుకుడు గోపికలు ఓపికలు లేక మెలగుతున్న తీరు పరీక్షిత్తునకు వివరిస్తున్నాడు. కృష్ణవిరహంతో వేగిపోతున్న గోప వెలదులు కృష్ణ తాదాత్మ్యం చెంది కృష్ణలీలలను ఎలా అనుకరిస్తున్నారో. ఎంత గాఢమైన భక్తో కదా వారిది. అంతటి తపన రగిలించాడానికే నేమో పరమేశ్వరుడు రమించ గోరుతున్న వారి ఎదుట నుండి కనుమరుగైనాడేమో.
10.1-1021-see.
pootana yai yokka pola@Mti chariMpaMga
Sauri yai yoka kaaMta channuguDuchu;
baalu@MDai yoka bhaama paalaku naeDchuchO
baMDi nae nanu laema@M baaRa@Mdannu;
suDigaali nani yokka suMdari gonipOva;
hari yani vartiMchu nabjamukhiyu;
baku@MDa nae nani yokka paDa@Mti saMraMbhiMpa@M
badmaakshu@M Danu komma paribhaviMchu;
aa.
nelami raamakRshNu liMtu liddaRu gaa@Mga
gOpavatsagaNamu koMda Ragudu
rasuravairi nanuchu nabala yokkate cheeru@M
basula maneDi satula bharatamukhya!
పూతన = పూతన; = నేనై ఉన్నా ననుచు; ఒక్క = ఒకానొక; పొలతి = స్త్రీ; చరింపంగన్ = వర్తించుచుండగా; శౌరి = కృష్ణుడను {శౌరి - శూరుని మనుమడు, కృష్ణుడు}; = నేనై ఉన్నా ననుచు; ఒక్క = ఒకానొక; కాంత = స్త్రీ; చన్నుగుడుచు = స్తన్యపానము చేయును; బాలుడు = బాలకృష్ణుడను; = నేనై ఉన్నా ననుచు; ఒక = ఒకానొక; భామ = స్త్రీ; పాలు = పాలు; కున్ = కోసము; ఏడ్చుచున్ = రోదించుచుండగ; బండిన్ = బండిని; నేను = నేనై ఉన్నాను; అను = అనెడి; లేమన్ = స్త్రీని; పాఱదన్ను = పడ దన్నును; సుడిగాలిని = నేను సుడిగాలిని; అని = అని; ఒక్క = ఒకానొక; సుందరి = స్త్రీ; కొనిపోవ = తీసుకుపోతుండగ; హరిన్ = నేను కృష్ణుడను; అని = అని; వర్తించు = నటించును; అబ్జముఖియు = స్త్రీ; బకుడన్ = బకాసురుని; నేను = నేనై ఉన్నాను; అని = అని; ఒక్క = ఒకానొక; పడతి = స్త్రీ; సంరంభింప = హడావిడిచేయగా; పద్మాక్షుడన్ = నేను కృష్ణుడను; అను = అనెడి; కొమ్మ = స్త్రీ; పరిభవించున్ = పరాభవించును; ఎలమి = పూని; రామ = బలరాముడుగా; కృష్ణు = కృష్ణుడుగా; ఇంతులు = స్త్రీలు; ఇద్దరు = ఇద్దరు (2); కాగన్ = వలె నటించుచుండగ; గోప = గోపాలకులు; వత్స = దూడలు; గణము = సమూహము; కొందఱు = కొంతమంది; అగుదురు = ఐ వర్తించెదరు; అసురవైరిని = నేను కృష్ణుడను; అనుచు = అని; అబల = స్త్రీ; ఒక్కతె = ఒకానొక ఆమె; చీరున్ = పిలుచును; పసులము = మేము పశువులము; అనెడి = అను నట్టి; సతులన్ = స్త్రీలను; భరతముఖ్య = పరీక్షిన్మహారాజా {భరతముఖ్యుడు - భరత వంశము నందలి రాజులలో ముఖ్యుడు, పరీక్షిత్తు}.

~~~|సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు|~~~