Thursday, October 15, 2009

మూడవ స్కంధము వరకు కొన్ని పటములు

పటము – 1 స్కంధములందుగల గద్యపద్యల పరిమాణములుమొదటి మూడవ స్కంధము వరకు ఎంచిన ప్రాథమిక సమాచార పట్టిక వివరములను పటముల
రూపములో చూపబడినవి.


పటము – 2 స్కంధములందుగల పంక్తుల, పలుకుల సంఖ్యలుపటము – 3 స్కంధములందు ప్రయోగింపబడిన అక్షరముల పరిమాణములు.

పటము – 4 స్కంధములందు ప్రయోగింపబడిన అక్షరముల రకములు