Saturday, July 4, 2015

హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులు కథ - అంత హిరణ్యకశిపుండు

7-37-వచనము
అంత హిరణ్యకశిపుండు దుఃఖితుండై, మృతుం డయిన సోదరునకు నుదక ప్రదానాది కార్యంబు లాచరించి, యతని బిడ్డల శకుని, శంబర, కాలనాభ, మదోత్కచ ప్రముఖుల నూఱడించి, వారల తల్లితోఁ గూడ హిరణ్యాక్షుని భార్యల నందఱ రావించి, తమ తల్లి యైన దితి నవలోకించి యిట్లనియె.
          అక్కడ హిరణ్యకశిపుడు మరణించిన తన తమ్ముడు హిరణ్యాక్షుడి కోసం దుఃఖించాడు. తిలోదకాలు మొదలైన అంత్యక్రియలు చేశాడు. అతని కొడుకులు శకుని, శంబరుడు, కాలనాభుడు, మదోత్కచుడు ఆది ప్రముఖులను పలకరించి ఉపశమనపు మాటలు పలికాడు. వాళ్ళ తల్లి, సవితి తల్లులు అయిన హిరణ్యాక్షుని భార్యలను పిలిచి, వారి సమక్షంలో తన తల్లి దితితో ఇలా అన్నాడు.
७-३७-वचनमु
अंत हिरण्यकशिपुंडु दुःखितुंडै, मृतुं डयिन सॉदरुनकु नुदक प्रदानादि कार्यंबु लाचरिंचि, यतनि बिड्डल शकुनि, शंबर, कालनाभ, मदॉत्कच प्रमुखुल नूर्रडिंचि, वारल तल्लितँ गूड हिरण्याक्षुनि भार्यल नंदर्र राविंचि, तम तल्लि यैन दिति नवलॉकिंचि यिट्लनिये.
            అంతన్ = తర్వాత; హిరణ్యకశిపుండు = హిరణ్యకశిపుడు; దుఃఖితుండు = దుఃఖించెడివాడు; = అయ్యి; మృతుండు = మరణించినవాడు; అయిన = అయిన; సోదరున = సహోదరున; కును = కు; ఉదకప్రదాన = తిలోదకప్రదానములు; ఆది = మొదలగు; కార్యంబులు = క్రియలు; ఆచరించి = చేసి; అతని = అతని; బిడ్డలన్ = పిల్లలను; శకుని = శకుని; శంబర = శంబరుడు; కాలనాభ = కాలనాభుడు; మదోత్కచ = మదోత్కచుడు; ప్రముఖులన్ = మొదలగుముఖ్యులను; ఊఱడించి = ఊరడించి; వారల = వారియొక్క; తల్లి = తల్లి; తోన్ = తో; కూడ = పాటు; హిరణ్యాక్షుని = హిరణ్యాక్షుని; భార్యలన్ = భార్యలను; అందఱన్ = అందరిని; రావించి = పిలిపించి; తమ = తమయొక్క; తల్లి = తల్లి; ఐన = అయిన; దితిన్ = దితిని; అవలోకించి = చూసి; ఇట్లు = ఈ విధముగా; అనియె = పలికెను.
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

Friday, July 3, 2015

హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులు కథ - గ్రామపురక్షేత్ర

7-36-సీస పద్యము
గ్రామ పురక్షేత్ర ర్వటఖేట ఘో; షారామ నగరాశ్రమాదికములు
గాలిచి, కొలఁకులు లఁచి, ప్రాకార గో; పుర సేతువులు త్రవ్వి, పుణ్య భూజ
యములు ఖండించి, సౌధ ప్రపా గేహ; ర్ణశాలాదులు పాడుచేసి,
సాధు గో బ్రాహ్మణ సంఘంబులకు హింస; గావించి, వేదమార్గములు జెఱచి,
7-36.1-ఆటవెలది
కుతల మెల్ల నిట్లు కోలాహలంబుగా; దైత్యు లాచరింపఁ ల్లడిల్లి
ష్టమూర్తు లగుచు నాకలోకము మాని; డవులందుఁ జొచ్చి మరవరులు.
          హిరణ్యాక్షుని ఆజ్ఞతో రెచ్చిపోయిన రాక్షసులు; గ్రామాలు, పట్టణాలు, పుణ్యక్షేత్రాలు, పేటలు, పల్లెలు, గొల్లపల్లెలు, రాచనగరులు, నగరాలు, ఆశ్రమాలు మొదలైనవాటిని ఆ రాక్షసులు ధ్వంసంచేశారు; చెరువులను కలచివేసారు; ప్రహారీ గోడలు, గోపురాలు త్రవ్వేసారు; వంతెనలు, ఆనకట్టలు కూల్చేసారు; మంచి చెట్లను, మహావృక్షాలను నరికేసారు; మేడలు, మిద్దెలు, చల్లని మంచినీళ్ళ పందిళ్ళు, ఇళ్ళు, పాకలు మొదలైనవానిని పాడుచేశారు; సాదువులను, గోవులను, బ్రాహ్మణులను హింసించారు; వేద సంప్రదాయాలను నాశనం చేశారు; ఇలా ఆ రాక్షసులు భూలోకం అంతా అల్లకల్లోలం చేసారు; దేవతలు అందరూ భయపడిపోయి తేజస్సులు కోల్పోయి అడవులలోకి పారిపోయారు;
7-36-seesa padyamu
graama purakShEtra kharvaTakhETa ghO; Shaaraama nagaraashramaadikamulu
gaalichi, kolaM~kulu galaM~chi, praakaara gO; pura sEtuvulu travvi, puNya bhooja
chayamulu khaMDiMchi, saudha prapaa gEha; parNashaalaadulu paaDuchEsi,
saadhu gO braahmaNa saMghaMbulaku hiMsa; gaaviMchi, vEdamaargamulu jeRrachi,
7-36.1-aaTaveladi
kutala mella niTlu kOlaahalaMbugaa; daityu laachariMpaM~ dallaDilli
naShTamoortu laguchu naakalOkamu maani; yaDavulaMduM~ jochchi ramaravarulu.
            గ్రామ = ఊళ్ళు; పుర = పట్టణములు; క్షేత్ర = పుణ్యక్షేత్రములు; ఖర్వట = పేటలు {ఖర్వట – ఒ కప్రక్క గ్రామము ఒక ప్రక్క పట్టణము కలిగినది, కొండను ఆనుకొనిన గ్రామము, పేట}; ఖేట = పాలెములు {ఖేట – పంటకాపులుండు పల్లె, పాలెము}; ఘోష = గొల్ల పల్లెలు; నగర = నగరములు; ఆశ్రమ = ఆశ్రమములు; ఆదికములు = మొదలగునవి; గాలిచి = వెదకి; కొలకులున్ = మడుగులను; కలచి = కలియబారజేసి; ప్రాకార = ప్రహారీగోడలు; గోపుర = బురుజులు; సేతువులు = ఆనకట్టలు, వంతెనలు; త్రవ్వి = తవ్వేసి; పుణ్య = పుణ్యవంతమైన; భూజ = చెట్ల {భూజము - భూమినుండి జము (పుట్టునది), వృక్షము}; చయములున్ = సమూహములను; ఖండించి = నరకి; సౌధ = మేడలు; ప్రపా = చలివేంద్రములు; గేహ = ఇండ్లు; పర్ణశాల = పాకలు; ఆదులున్ = మొదలగునవానిని; పాడుచేసి = పాడుచేసి; సాధు = సజ్జనుల; గో = గోవుల; బ్రాహ్మణ = బ్రాహ్మణుల; సంఘంబుల్ = సమూహముల; కున్ = కు; హింస = బాధించుట; కావించి = చేసి; వేద = వేదములందు విధింపబడిన; మార్గములున్ = విధానములను; చెఱచి = పాడుచేసి.
            కుతలము = భూలోకము; ఎల్లన్ = అంతటిని; ఇట్లు = ఈ విధముగా; కోలాహలంబు = సంకులము; కాన్ = అగునట్లు; దైత్యులు = రాక్షసులు; ఆచరింపన్ = చేయగా; తల్లడిల్లి = బెగ్గడిల్లి; నష్ట = నాశనమైన; మూర్తులు = రూపములుగలవారు; అగుచున్ = అగుచు; నాకలోకము = స్వర్గలోకము; మాని = వదలి; అడవుల్ = అడవుల; అందున్ = లోనికి; చొచ్చిరి = దూరిరి; అమర = దేవతలలో; వరులు = శ్రేష్ఠులు.
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

Thursday, July 2, 2015

హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులు కథ - పొండు దానవులార

7-34-సీస పద్యము
పొండు దానవులార! భూసురక్షేత్ర సం; తయైన భూమికి ములు గట్టి
ఖతపస్స్వాధ్యాయ మౌనవ్రతస్థుల; వెదకి ఖండింపుఁడు విష్ణుఁ డనఁగ
న్యుఁ డొక్కఁడు లేఁడు జ్ఞంబు వేదంబు; తఁడె భూదేవ క్రి యాదిమూల
తఁడు దేవర్షి పిత్రాదిలోకములకు; ర్మాదులకు మహాధార మతఁడె
 7-34.1-తేటగీతి
యే స్థలంబుల గో భూసురేంద్ర వేద; ర్ణధర్మాశ్రమంబులు రుస నుండు
నా స్థలంబుల కెల్ల మీ రిగి చెఱచి; గ్ధములు జేసి రండు మీ ర్ప మొప్ప.
          ఓ దానవ శ్రేష్ఠులారా! బయలుదేరండి. ముందుగా బ్రాహ్మణులు ఉండే ప్రదేశాలకు గుంపులు గుంపులుగా వెళ్ళండి; యజ్లాలు, జపతపాలు, వేదాధ్యయనాలు, వ్రతాలూ, వాటిని చేసే విప్రులనూ, మౌన వ్రతాలు చేసే మునులనూ వెదికి మరీ నాశనం చేయండి; విష్ణుడు అంటూ ఎక్కడా వేరే ఎవడూ లేడు; యజ్మమే అతడు, వేదాలే అతడు, బ్రాహ్మణ వైదిక కర్మలే అతడు, జపతపాలే అతడు; సర్వ దేవతా సమూహాలకూ, ముని సంఘాలకూ, పైతృక లోకాలకూ, సర్వధర్మాలకూ అతడే మూలం ఆధారం; ఎక్కడైతే గోవులూ, బ్రాహ్మణులూ సుఖంగా జీవిస్తుంటారో; ఎక్కడైతే వైదిక ధర్మాలూ, ఆశ్రమాలూ చక్కగా నడుస్తూ ఉంటాయో; ఆయా చోట్లన్నిటికీ వెళ్ళి వాటిని ధ్వంసం చేయండి; మీ గర్వం, దర్పం శోభించేలా వాటన్నిటినీ దగ్ధం చేసేయండి.అని హిరణ్యకశిపుడు రాక్షస వీరులను ఆజ్ఞాపించాడు.
७-३४-सीस पद्यमु
पोंडु दानवुलार! भूसुरक्षॅत्र सं; गतयैन भूमिकि गमुलु गट्टि
मखतपस्स्वाध्याय मौनव्रतस्थुल; वेदकि खंडिंपुँडु विष्णुँ डनँग
नन्युँ डोक्कँडु लॅँडु यज्ञंबु वॅदंबु; नतँडे भूदॅव क्रि यादिमूल
मतँडु दॅवर्षि पित्रादिलॉकमुलकु; धर्मादुलकु महाधार मतँडे
 ७-३४.१-तॅटगीति
यॅ स्थलंबुल गॉ भूसुरॅंद्र वॅद; वर्णधर्माश्रमंबुलु वरुस नुंडु
ना स्थलंबुल केल्ल मी ररिगि चेर्रचि; दग्धमुलु जॅसि रंडु मी दर्प मोप्प.
            పొండు = వెళ్ళండి; దానవులార = రాక్షసుల్లారా; భూసుర = బ్రాహ్మణులుండెడి {భూసురులు - భూమికి సురులు (దేవతలు), బ్రాహ్మణులు}; క్షేత్ర = ప్రదేశములతో; సంగత = కూడినది; ఐన = అయిన; భూమి = భూమండలమున; కిన్ = కు; గములు = గుంపులు; కట్టి = కొని; మఖ = యాగములు; తపః = తపస్సులు; సాధ్యాయ = వేదపఠనములు; మౌన = మునిత్వములు; వ్రతస్థుల = నిష్ఠగాజేయువారలను; వెదకి = వెతికి; ఖండింపుడు = నరకండి; విష్ణుడు = హరి; అనగన్ = అనగా; అన్యుడు = వేరే ఇతరుడు; ఒక్కడు = ఏ ఒక్కడును; లేడు = లేడు; యజ్ఞంబున్ = యాగములు; వేదంబున్ = వేదములును; అతడె = అతడే; భూదేవ = బ్రాహ్మణులుచేసెడి; క్రియా = కార్యములకు; ఆది = ముఖ్య; మూలము = మూలాధారము; అతడు = అతడు; దేవర్షి = దేవఋషులు; పిత్ర = పిత్రుదేవతలు; ఆది = మొదలగువారి; లోకముల్ = సర్వుల; కున్ = కు; ధర్మాదులు = ధర్మార్థకామముల; కున్ = కు; మహా = గొప్ప; ఆధారము = మూలాధారము; అతడె = అతడె.
            ఏ = ; స్థలంబులన్ = ప్రదేశములలో; గో = గోవులు; భూసురేంద్ర = బ్రాహ్మణులు; వేద = వేదములు; వర్ణధర్మములు = కులాచారములు; ఆచారములు = వేదాచారములు; వరుసన్ = చక్కగా; ఉండున్ = ఉండునో; = ; స్థలంబులన్ = ప్రదేశముల; కున్ = కు; ఎల్లన్ = అన్నిటికిని; మీరు = మీరు; అరగి = వెళ్ళి; చెఱచి = పాడుచేసి; దగ్దములు = కాల్చబడినవిగా; చేసి = చేసి; రండు = రండి; మీ = మీ యొక్క; దర్పము = పౌరుషము; ఒప్పన్ = ఒప్పునట్లు.
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :