Sunday, October 4, 2015

కాళియ మర్దన - నిగ్రహమె

10.1-676-క.
నిగ్రహమె మము విషాస్యుల
నుగ్రుల శిక్షించు టెల్లనూహింప మహా
నుగ్రహము గాక మాకీ
నిగ్రహము విషాస్యభావనిర్గతిఁ జేసెన్.
          నిగ్రహమె = అడ్డగించుటె, కాదు; మమున్ = మమ్ములను; విష = విషముగల; ఆస్యులన్ = మోముగలవారము; ఉగ్రులన్ = భయంకరులను; శిక్షించుట = దండించుటలు; ఎల్లన్ = సమస్తము; మహా = గొప్ప; అనుగ్రహము = అనుగ్రహము; కాక = కాకుండగ; మా = మా; కున్ = కు; ఈ = ఈ యొక్క; నిగ్రహము = దండన; విష = విషపు; అస్య = ముఖముల; భావ = తత్వమునుండి; నిర్గతి = విడుదలౌటను; చేసెన్ = కలిగించెను.
१०.-६७६-.
निग्रहमे ममु विषास्युल
नुग्रुल शिक्षिंचु टेल्ल? नूहिंप महा
नुग्रहमु गाक माकी
निग्रहमु विषास्यभावनिर्गतिँ जेसेन्.
            మేము నోట్లో విషం కలిగిఉండేవాళ్ళం. తీవ్రమైన కోపం కలవాళ్ళం. అలాంటి మాలాంటి వారిని శిక్షించడం నిజానికి దండనే కాదు. అది మమ్మల్ని గొప్పగా అనుగ్రహించుటమే. ఈ శిక్ష వలన మా కున్న విషంకలవాళ్ళ మనే పొగరు దిగిపోయేలా చేసింది.
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

Saturday, October 3, 2015

కాళియ మర్దన - పగవారి

10.1-675-క.
వారి సుతుల యందును
 యించుక లేక సమతఁ రగెడి నీకుం
గలదె? ఖలుల నణఁచుట
దవనముకొఱకుఁ గాదె గదాధారా!
          పగవారి = శత్రులు యొక్క; సుతులన్ = బిడ్డలను; అందునున్ = ఎడల; పగ = శత్రుత్వము; ఇంచుక = కొద్దిగా కూడ; లేకన్ = లేకుండగ; సమతన్ = సమభావమున; పరగెడి = మెలగెడి; నీ = నీ; కున్ = కు; పగ = శతృభావము; కలదె = ఉన్నదా, లేదు; ఖలులన్ = దుష్టులను; అణచుట = శిక్షించుట; జగత్ = లోకమునకు; అవనము = రక్షించుట; కొఱకున్ = కోసము; కాదె = కాదా, అవును; జగదాధరా = కృష్ణా {జగదాధారుడు - జగత్తునకు ఆధారభూతమైనవాడు, విష్ణువు}.
१०.१-६७५-क.
पगवारि सुतुल यंदुनु
बग यिंचुक लेक समतँ बरगेडि नीकुं
बगगलदे? खलुल नणँचुट
जगदवनमुकोर्रकुँ गादे जगदाधारा!
            సమస్త లోకాలకు ఆధారభూతమైనవాడా! శ్రీకృష్ణా! శత్రువుల కొడుకులందు సైతము కొంచం కూడ శత్రుత్వం చూపకుండ నీవు సమానత్వం చూపుతావు. నీకు పగ అన్నది  లేదు కదా. నీవు దుష్టులను శిక్షించుట లోకాలను రక్షంచడానికే కదా.
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

Friday, October 2, 2015

మీనా తెంటచింతల - ఈ వారం అనుయుక్తం - శ్రీ కృష్ణుని అష్టమహిషలు

మన తెలుగు భాగవతంలో మనకు దొరికే ఆణిముత్యాలు:
1 రుక్మిణి - భీష్మకుని పుత్రిక, రుక్మిణి సందేశాన్ని అందుకొని స్వయంవరం సమయంలో ఎత్తుకొచ్చి రాక్షస వివాహం చేసుకొన్నాడు;
2 సత్యభామ - సత్రాజిత్తు కూతురు, శ్యమంతరమణిని తెచ్చి నిర్దోషిత్వం రుజువు చేసుకొన్న పిమ్మట సత్రాజిత్తు కూతురు నిచ్చాడు; 
3 జాంబవతి - జాంబవంతుని పుత్రిక, శ్యంతంకమణికై వచ్చిన జాంబవంతునితో 28 రోజులు యుద్దంచేసి ఓడించి గ్రహించాడు;
4 మిత్రవింద - అవంతీ రాకుమారి, మేనత్త కూతురు, ఆమె కోరిక మేర స్వయంవరానికి వచ్చి ఇతర రాజులను ఓడించి చేపట్టాడు;
5 భద్ర - వసుదేవుని చెల్లెలు శ్రుతకీర్తి కూతురు;
6 సుదంత/నాగ్నజిత్తి - నగ్నిజిత్తుని పుత్రిక, స్వయంవరంలో ఏడుఎద్దులను బంధించి చేపట్టాడు;
7 కాళింది - సూర్య పుత్రిక, యమునా సైకతస్థలినుంచి తీసుకొచ్చి వివాహ మాడాడు;
8 లక్షణ - మద్రదేశ రాకుమారి, స్వయంవరంలో మత్యయంత్రం బేధించి చేపట్టాడు
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

కాళియ మర్దన - క్రూరాత్ముల

10.1-673-వ.
కని దండప్రణామంబు లాచరించి నిటలతటఘటిత కరకమలలై యిట్లనిరి.
10.1-674-క.
"క్రూరాత్ముల దండింపఁగ
ధారుణిపై నవతరించి నరెడి నీ కీ
క్రూరాత్ముని దండించుట 
క్రూత్వము గాదు సాధుగుణము గుణాఢ్యా!
          కని = దర్శించి; దండప్రణామంబులు = సాష్టాంగనమస్కారములు; ఆచరించి = చేసి; నిటల = నొసటి; తట = ప్రదేశమున; ఘటిత = కూర్చబడిన; కర = చేతులు అనెడి; కమలలు = పద్మములు కలవారు; ఐ = అయ్యి; ఇట్లు = ఇలా; అనిరి = పలికిరి.
          క్రూర = కఠినమైన; ఆత్ములన్ = మనసులు కలవారిని; దండింపగ = శిక్షించుటకు; ధారుణి = భూమి; పైన్ = మీద; అవతరించి = పుట్టి; తనరెడి = ఒప్పునట్టి; నీ = నీ; కున్ = కు; ఈ = ఈ యొక్క; క్రూరాత్ముని = కఠినాత్ముని; దండించుట = శిక్షించుట; క్రూరత్వము = కఠినత్వము; కాదు = కాదు; సాధుగుణము = మృదుత్వము; గుణాఢ్యా = త్రిగుణసంపన్నుడా, కృష్ణా.
१०.१-६७३-व.
कनि दंडप्रणामंबु लाचरिंचि निटलतटघटित करकमललै यिट्लनिरि.
१०.१-६७४-क.
"क्रूरात्मुल दंडिंपँग
धारुणिपै नवतरिंचि तनरेडि नी की
क्रूरात्मुनि दंडिंचुट
क्रूरत्वमु गादु साधुगुणमु गुणाढ्या!
            ఆ నాగకాంతలు కృష్ణుని దర్శించి సాష్టాంగనమస్కారాలు చేసి, నుదుట చేతులు జోడించి ఇలా అన్నారు: సర్వగుణ సంపన్నుడవైన కృష్ణా! క్రూరులను దండించడానికి అవతరించిన వాడవు నీవు. క్రూరుడైన కాళియుని శిక్షించుట నీ వీరత్వమే గాని క్రూరత్వం కాదు.
            ఇక్కడ నుండి సహజకవి పోతనామాత్యులవారు స్త్రీలింగ సర్పజాతివారి నోట పలికించిన 18 మనోజ్ఞమైన పద్యగద్యలలో ఎంతో పరిపక్వతను ఆధ్యాత్మికతను చొప్పించారు. . వీటిలో చివరి 4 పద్యగద్యలలో చూపిన బుద్ధికుశలతతో కూడిన శబ్దార్థ గాంభీర్యాలు ప్రశంసనీయం. అల్పానల్పాలు బుద్ధికే కాని పరబ్రహ్మకు లేవు అని పోతన్న భావనేమో.
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

Thursday, October 1, 2015

కాళియ మర్దన - కచబంధంబులు

10.1-672-మ.
బంధంబులు వీడ భూషణము లాకంపింపఁ గౌఁదీవియల్ 
కుయుగ్మంబుల వ్రేగునం గదలఁ బైకొంగుల్ వడిన్ జారఁగాఁ
బ్రచురభ్రాంతిఁ గలంగి ముందట రుదద్బాలావళిం గొంచు స్రు
క్కుచుభక్తింజని కాంచి రా గుణమణిన్ గోపాలచూడామణిన్.
          కచబంధంబలు = జుట్టుముళ్ళు; వీడన్ = విడిపోతుండగ; భూషణములు = ఆభరణములు; ఆకంపింపన్ = అంతటనుచలించగా; కౌన్ = నడుములు అనెడి; తీవియల్ = లతలు; కుచ = స్తనములు; యుగ్మంబులు = జంటల; వ్రేగునన్ = బరువునకు; కదలన్ = చలింపగా; పైకొంగులు = పైటకొంగులు; వడిన్ = వేగముచేత; జార = తొలగుచుండగా; ప్రచుర = అధికమైన; భ్రాంతిన్ = తొట్రుపాటుచేత; కలంగి = కలతనొంది; ముందట = ఎదురుగా; రుదత్ = ఏడ్చుచున్న; బాల = పిల్లల; ఆవళిన్ = సమూహమును; కొంచున్ = తీసుకొనుచు; స్రుక్కుచు = నొచ్చుకొనుచు; భక్తిన్ = భక్తితో; చని = వెళ్ళి; కాంచిరి = దర్శనముచేసికొనిరి; గుణమణిన్ = మంచిగుణములుకలవాని; గోపాల = యాదవులలో; చూడామణిన్ = శిరోమణివంటివానిని.
१०.१-६७२-म.
कचबंधंबुलु वीड भूषणमु लाकंपिंपँ गौँदीवियल्
कुचयुग्मंबुल व्रेगुनं गदलँ बैकोंगुल् वडिन् जारँगाँ
ब्रचुरभ्रांतिँ गलंगि मुंदट रुदद्बालावळिं गोंचु स्रु
क्कुचु, भक्तिंजनि कांचि रा गुणमणिन् गोपालचूडामणिन्.
            కాళియుని భార్యల కొప్పుముడులు జారిపోతున్నాయి. వారి ఆభరణాలు చెదిరిపోతున్నాయి. స్తనాల బరువుకు తీగలాంటి నడుములు అల్లాడిపోతున్నాయి. పైటకొంగులు జారి పోతున్నాయి. దిక్కు తోచని భ్రాంతితో కలవర పడిపోతున్నారు. గొల్లున ఏడుస్తున్న పిల్లలను ముందు పెట్టుకొని సుగుణాలశ్రేష్ఠుడు గోపాలశేఖరుడు అయిన కృష్ణుని వారు భక్తిపూర్వకంగా దర్శనం చేసుకొన్నారు.
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

Wednesday, September 30, 2015

కాళియ మర్దన - ఇట్లు క్రూరంబులయిన

10.1-671-వ.
ఇట్లు క్రూరంబులయిన హరిచరణ ప్రహరంబులం బడగ లెడసి నొచ్చి చచ్చినక్రియం బడియున్న పతింజూచి నాగకాంతలు దురంతంబయిన చింతాభరంబున నివ్వటిల్లెడు నెవ్వగల నొల్లొంబోయి పల్లటిల్లిన యుల్లంబుల.
          ఇట్లు = ఈ విధముగా; క్రూరంబులు = కఠినమైనవి; అయిన = ఐన; హరి = కృష్ణుని; చరణ = పాదముల; ప్రహరంబులన్ = తాకిడిచే; పడగలు = పడగలు; ఎడసి = భగ్నమై; నొచ్చి = నొప్పిని పొందినవాడై; చచ్చిన = చనిపోయినవాని; క్రియన్ = వలె; పడియున్న = పడి ఉన్నట్టి; పతిన్ = భర్తను; చూచి = చూసి; నాగకాంతలు = ఆ కాళియుని భార్యలు; దురంతంబు = అంతులేనిది; అయిన = ఐనట్టి; చింత = విచారము యొక్క; భరంబునన్ = అతిశయముచేత; నెఱ = మిక్కిలి; వగలన్ = దుఃఖముతో; ఒల్లంబోయి = తపించి; పల్లటిల్లిన = కలతపడిన; ఉల్లంబుల = మనసులతో.
१०.१-६७१-व.
इट्लु क्रूरंबुलयिन हरिचरण प्रहरंबुलं बडग लेडसि नोच्चि चच्चिनक्रियं बडियुन्न पतिंजूचि नागकांतलु दुरंतंबयिन चिंताभरंबुन निव्वटिल्लेडु नेव्वगल नोल्लोंबोयि पल्लटिल्लिन युल्लंबुल.
            ఈ విధంగా తాండవకృష్ణుడి దారుణమైన పాదాలతాకిడికి పడగలన్ని చితికిపోయి, చచ్చిపోయినవాడిలా పడి ఉన్న తమ భర్త కాళియుని చూసి, అతని భార్యలు ఎంతో శోకించారు. భరించలేని ఆ శోకభారంతో వారి మనస్సులు కలవరపడ్డాయి.
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

Tuesday, September 29, 2015

కాళియ మర్దన - ఈతఁడు

10.1-670-క.
తఁడు సర్వచరాచర
భూతేశుండైన పరమపురుషుఁడు సేవా
ప్రీతుఁడు శ్రీహరి యగు" నని
భీతిన్ శరణంబు నొందె బిట్టలసి నృపా!
          ఈతడు = ఇతను; సర్వ = సమస్తమైన; చర = కదలగల; అచర = కదలలేని; భూత = జీవులకు; ఈశుండు = ప్రభువు; ఐన = అగు; పరమ = అత్యుత్తమ; యోగి = యోగియైన; పురుషుడు = వాడు; సేవా = భక్తులయందు; ప్రీతుడు = ప్రీతిగలవాడు; శ్రీహరి = విష్ణుమూర్తి {హరి - సుషుప్తి మరియు ప్రళయ కాలములందు సర్వమును తన యందు లయము చేసుకొని సుఖరూపమున నుండువాడు, విష్ణువు}; అగును = అగును; అని = అని; భీతిన్ = భయముతో; శరణంబు = శరణు; ఒందెన్ = చొచ్చెను; బిట్టు = మిక్కిలి; అలసి = అలసిపోయి; నృపా = రాజా.
१०.१-६७०-क.
ईतँडु सर्वचराचर
भूतेशुंडैन परमपुरुषुँडु सेवा
प्रीतुँडु श्रीहरि यगु" ननि
भीतिन् शरणंबु नोंदे बिट्टलसि नृपा!
            విష్ణుమూర్తి సమస్త చరాచర జీవులకు ప్రభువు, పరమ పురుషుడు, పరమయోగి, భక్తితోసేవిస్తే సంతోషించేవాడు. ఇంతటి ఈ పిల్లాడు ఆ శ్రీహరే అయ్యి ఉంటాడు.” అనుకున్నాడు కాళియుడు. రాజా! మిక్కలి భయంతో, అలసటతో అతడు కృష్ణుని శరణు కోరాడు.
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :