Sunday, November 29, 2015

ప్రహ్లాద చరిత్ర - చదివించిరి

7-166-కంద పద్యము
దివించిరి నను గురువులు
దివితి ధర్మార్థముఖ్య శాస్త్రంబులు నేఁ
దివినవి గలవు పెక్కులు
దువులలో మర్మ మెల్లఁ దివితిఁ దండ్రీ!
            గురువుల దగ్గర యేం నేర్చుకొన్నా వని అడిగిన తండ్రి హిరణ్యాక్షునికి ప్రహ్లాదుడు సమాధానం చెప్తున్నాడు. నాన్నగారు! నాచే గురువులు ధర్మశాస్త్రం, అర్థశాస్త్రం మొదలైన సర్వ శాస్త్రాలు చక్కగా వల్లెవేయించారు. అలా ఎన్నో శాస్త్రాలు నేర్చుకొన్నాను. సర్వ శాస్త్రాల రహస్య సారాన్ని పరమార్థాన్ని ఆకళింపు చేసుకొన్నాను.
          చదివించిరి = చదివించిరి; ననున్ = నన్ను; గురువులు = గురువులు; చదివితి = చదివితిని; ధర్మార్థముఖ్య = ధర్మార్థకామ; శాస్త్రంబులున్ = శాస్త్రములను; నేన్ = నేను; చదివినవి = చదివినట్టివి; కలవు = ఉన్నవి; పెక్కులు = అనేకమైనవి; చదువుల = చదువుల; లోన్ = అందలి; మర్మములు = రహస్యములు; ఎల్లన్ = అన్నిటిని; చదివితిన్ = చదివితిని; తండ్ర్రీ = తండ్రి.
७-१६६-कंद पद्यमु
चदिविंचिरि ननु गुरुवुलु
चदिविति धर्मार्थमुख्य शास्त्रंबुलु नेँ
जदिविनवि गलवु पेक्कुलु
चदुवुललो मर्म मेल्लँ जदिवितिँ दंड्री!
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

Saturday, November 28, 2015

ప్రహ్లాద చరిత్ర - నిన్నున్

 
7-164-శార్దూల విక్రీడితము
నిన్నున్ మెచ్చరు నీతిపాఠమహిమన్ నీతోటి దైత్యార్భకుల్
న్నా రన్నియుఁ జెప్ప నేర్తురు గదా గ్రంథార్థముల్ దక్షులై
న్నా! యెన్నఁడు నీవు నీతివిదుఁ డౌ దంచున్ మహావాంఛతో
నున్నాడన్ ననుఁ గన్నతండ్రి భవదీయోత్కర్షముం జూపవే.
7-165-వచనము
అనినం గన్నతండ్రికిఁ బ్రియనందనుం డయిన ప్రహ్లాదుం డిట్లనియె.
            కుమారా! నా కన్న తండ్రీ! నీ తోడి దైత్య విద్యార్థులు నీతిశాస్త్రం నీకంటే బాగా చదువుతున్నారు అట కదా! అందుచేత నిన్ను లెక్కచేయటం లేదుట కదా! మరి నువ్వెప్పుడు గొప్ప నీతికోవిదుడవు అవుతావు? నేను ఎంతో కోరికతో ఎదురుచూస్తున్నాను. ఏదీ చదువులో నీ ప్రతిభపాటవాలు నాకొకసారి చూపించు.
            అలా అన్న తండ్రి హిరణ్యకశిపుడితో ఇష్ట పుత్రుడైన ప్రహ్లాదుడు ఇలా అన్నాడు.
           నిన్నున్ = నిన్ను; మెచ్చరు = మెచ్చుకొనరు; నీతి = నీతిశాస్త్రమును; పాఠ = చదివిన; మహిమన్ = గొప్పదనమును; నీ = నీ; తోటి = సహపాఠకులైన; దైత్య = రాక్షస; అర్భకుల్ = బాలకులు; కన్నారు = నేర్చుకొన్నారు; అన్నియున్ = అన్నిటిని; చెప్పన్ = చెప్పుట; నేర్తురు = నేర్చుకొంటిరి; కదా = కదా; గ్రంథ = గ్రంథముల; అర్థముల్ = అర్థములను; దక్షులు = నేర్పరులు; = అయ్యి; అన్నా = నాయనా; ఎన్నడున్ = ఎప్పుడు; నీవు = నీవు; నీతి = నీతిశాస్త్రమున; కోవిదుడవు = విద్వాంసుడవు; ఔదు = అయ్యెదవు; అంచున్ = అనుచు; మహా = మిక్కలి; వాంఛ = కోరిక; తోన్ = తో; ఉన్నాడను = ఉన్నాను; నను = నను; కన్నతండ్రి = కన్నతండ్రి; భవదీయ = నీ యొక్క; ఉత్కర్షమున్ = గొప్పదనమును; చూపవే = చూపించుము.
          అనినన్ = అనగా; కన్న = తనకు జన్మనిచ్చిన; తండ్రి = తండ్రి; కిన్ = కి; ప్రియ = ఇష్ట; నందనుండు = సుతుడు; అయిన = ఐన; ప్రహ్లాదుండు = ప్రహ్లాదుడు; అనియె = పలికెను.
७-१६४-शार्दूल विक्रीडितमु
निन्नुन् मेच्चरु नीतिपाठमहिमन् नीतोटि दैत्यार्भकुल्
कन्ना रन्नियुँ जेप्प नेर्तुरु गदा ग्रंथार्थमुल् दक्षुलै
यन्ना! येन्नँडु नीवु नीतिविदुँ डौ दंचुन् महावांछतो
नुन्नाडन् ननुँ गन्नतंड्रि भवदीयोत्कर्षमुं जूपवे.
७-१६५-वचनमु
अनिनं गन्नतंड्रिकिँ ब्रियनंदनुं डयिन प्रह्लादुं डिट्लनिये.
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

Friday, November 27, 2015

ఈ వారం అనుయుక్తం - విరాడ్విగ్రహ లక్షణాలు

మన తెలుగు భాగవతంలో మనకు దొరికే ఆణిముత్యాలు:
===>> ఈ వారం అనుయుక్తం - విరాడ్విగ్రహ లక్షణాలు << ===

(పోతన తెలుగుభాగవతం 2వ స్కంధ, 16వ వచనం)
విరాడ్విగ్రహ వర్ణనలోని లక్షణాలు - 8
1. దంతములు – స్నేహ వాత్సల్యములు
2. నవ్వులు – మాయ అను ప్రకృతి
3. కటాక్షములు – సృష్టి దొంతరలు
4. పెదవులు – లజ్జా లోభములు
5. స్తనములు – ధర్మమునకు మార్గాలు
6. వీపు – అధర్మము
7. హృదయము – ప్రధానము అనబడు మూలప్రకృతి
8. చిత్తము – మహత్తు అను తత్వము

http://www.telugubhagavatam.org/…
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :