Saturday, September 5, 2015

ద్వితీయ వారషికోత్సవం - ఆహ్వానంశ్రీ కృష్ణాష్టమీ శుభాకాంక్షలు.


మా నల్లనయ్య మన అందరికి సకల సుఖ-సంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలు, భోగభాగ్యాలు అనుగ్రహించు గాక.
10.1-112-సీ.
లధరదేహు నాజానుచతుర్బాహురసీరుహాక్షు విశాలవక్షుఁ
జారు గదా శంఖ క్ర పద్మ విలాసుఁగంఠకౌస్తుభమణికాంతిభాసుఁ
మనీయ కటిసూత్ర కంకణ కేయూరు; శ్రీవత్సలాంఛనాంచిత విహారు
నురుకుండలప్రభాయుత కుంతలలలాటు; వైడూర్యమణిగణ రకిరీటు 
10.1-112.1-తే.
బాలుఁ బూర్ణేందురుచిజాలు క్తలోక; పాలు సుగుణాలవాలుఁ గృపావిశాలుఁ
జూచి తిలకించి పులకించి చోద్య మంది; యుబ్బి చెలరేఁగి వసుదేవు డుత్సహించె.
టీకా:
బాలున్ = చిన్నపిల్లవానిని; పూర్ణ = నిండు; ఇందు = జాబిల్లి; రుచి = మెరుపులు; చాలు = చాలాకలవానిని; భక్త = భక్తులు; లోక = అందరను; పాలున్ = కాపాడువానిని; సుగుణ = మంచిగుణములకు {సుగుణములు - శమము దమము శాంతము సర్వజ్ఞత్వము మున్నగు మంచిగుణములు}; అలవాలము = ఉనికిపట్టైనవానిని; చూచి = కనుగొని; తిలకించి = చూసి; పులకించి = సంతోషించి; చోద్యమంది = అబ్బురపడి; ఉబ్బి = ఉప్పొంగి; చెలరేగి = విజృంభించి; వసుదేవుడు = వసుదేవుడు; ఉత్సహించెన్ = ఉత్సాహముచెందెను.
10.1-112-see.
jaladharadehu naajaanuchaturbaahu; saraseeruhaakShu vishaalavakShuM~
jaaru gadaa shaMkha chakra padma vilaasuM~; gaMThakaustubhamaNikaaMtibhaasuM~
gamaneeya kaTisootra kaMkaNa keyooru; shreevatsalaaMchhanaaMchita vihaaru
nurukuMDalaprabhaayuta kuMtalalalaaTu; vaiDooryamaNigaNa varakireeTu
10.1-112.1-tE.
baaluM~ boorNeMduruchijaalu bhaktaloka; paalu suguNaalavaaluM~ gRipaavishaaluM~
joochi tilakiMchi pulakiMchi chodya maMdi; yubbi chelareM~gi vasudevu DutsahiMche.
భావము:
ఆ బాలుడు దివ్యరూపంతో వసుదేవునికి దర్శనమిచ్చాడు. అతడు నీలమేఘ వర్ణ దేహం కలిగి ఉన్నాడు; (మోకాళ్ళ వరకు) పొడవైన నాలుగు చేతులలో గద శంఖం చక్రం పద్మం వెలుగొందుతున్నాయి; తామరరేకుల వంటి కళ్ళు, విశాలమైన వక్షం ఉన్నాయి; కంఠంలో కౌస్తుభమణి కాంతులు వెలుగుతున్నాయి; అందమైన మొలతాడు, కంకణాలు, భుజకీర్తులు ధరించి ఉన్నాడు; శ్రీవత్సము అనే పుట్టుమచ్చ వక్షం మీద మెరుస్తున్నది; చెవికుండలాల కాంతితో ముంగురులు వెలిగిపోతున్నాయి; వైడూర్య మణులు పొదగిన కిరీటం ధరించి ఉన్నాడు; పూర్ణచంద్రుని కాంతులీనుతున్నాడు.; అతడు భక్తులందరిని రక్షించే వాడు; సృష్టిలోని సగుణాల పోగు; అతి విశాలమైన కరుణ కలవాడు; వసుదేవుడు ఆ హరిని కనుగొని చూసి పులకించి, ఆశ్చర్యంతో మైమరచి ఉప్పొంగి, ఉబ్బితబ్బిబయ్యాడు. 
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

కాళియ మర్దన - బాలుం డొక్కడు

10.1-641-వ.
ఆ సమయంబున.
10.1-642-శా.
"బాలుం డొక్కఁడు వీఁడు నా మడుఁగు విభ్రాంతోచ్చలత్కీర్ణ క
ల్లోలంబై కలఁగం జరించె నిట నే లోనుంటఁ జూడండు;
త్కీలాభీలవిశాలదుస్సహవిషాగ్నిజ్వాలలన్ భస్మమై
కూలంజేసెద నేడు లోకులకు నా కోపంబు దీపింపఁగన్."
          ఆ = ఆ యొక్క; సమయంబునన్ = సమయంమునందు.
          బాలుండు = పిల్లవాడు; ఒక్కడు = ఒకానొకడు; వీడు = ఇతడు; నా = నా యొక్క; మడుగున్ = హ్రదమును; విభ్రాంత = విభ్రాతికరమైన; ఉచ్చలత్ = మిక్కిలిచలించిన; కీర్ణ = అంతట వ్యాపించిన; కల్లోలంబు = గొప్ప అలలుకలది; ఐ = అయ్యి; కలగన్ = కలిగిపోవునట్లు; చరించెన్ = మెలగెను; ఇట = ఇక్కడ; నేన్ = నేను; లోన్ = లోపల; ఉంటన్ = ఉండుటను; చూడండు = లెక్కజేయడు; మత్ = నా యొక్క; కీలా = మంటలచేత; అభీల = భయంకరమైన; విశాల = విస్తారమైన; దుస్సహ = సహింపలేని; విష = విషము అనెడి; అగ్ని = అగ్ని; జ్వాలలన్ = మంటలందు; భస్మము = బూడిద; ఐ = అయిపోయి; కూలన్ = పడిపోవునట్లు; చేసెదన్ = చేసెదను; నేడు = ఇవాళ; లోకుల్ = లోకములోని అందర; కున్ = కి; నా = నా యొక్క; కోపంబు = రోషము; దీపింప = ప్రకాశించినది; కన్ = అగునట్లు.
१०.१-६४२-शा.
"बालुं डोक्कँडु वीँडु ना मडुँगु विभ्रांतोच्चलत्कीर्ण क
ल्लोलंबै कलँगं जरिंचे निट न लोनुंटँ जूडंडु;
त्कीलाभीलविशालदुस्सहविषाग्निज्वाललन् भस्ममै
कूलंजेसेद नेडु लोकुलकु ना कोपंबु दीपिंपँगन्."
            అప్పుడు
            ఆ కాళియుడు ఇలా అనుకున్నాడువీడెవడో ఒక కుర్రాడు నా మడుగును కల్లోలం చేసి కలచివేస్తున్నాడు. ఎగిసి పడుతున్న అలలతో కళ్ళుచెదిరేలా ఈదేస్తూ ఉన్నాడు. లోపల నేను ఉన్నాననేనా చూడటంలేదు. భయంకరమైన భరింపశక్యంకాని నా విషాగ్నిజ్వాలలతో భస్మంచేసి వీడిని కూల్చేస్తాను. లోకు లందరికి నా కోపం ఎలాంటిదో తెలిసిరావాలి.”
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

Friday, September 4, 2015

కాళియ మర్దన - పాఠీనాకృతి

10.1-640-శా.
పాఠీనాకృతిఁ దోయరాశినడుమన్ భాసిల్లి మున్నాఢ్యుఁడై
కాఠిన్యక్రియ నీదునేర్పు దనకుం ల్మిన్ భుజంగేంద్ర హృ
త్పీఠాగ్రంబున రోషవహ్ను లెగయన్ భీమంబుగా నీదె ను
ల్లోఠోత్తుంగతరంగమై మడుఁగు దుర్లోక్యంబుగా బాహులన్.
          పాఠీన = చేప (మత్స్యావతారం); ఆకృతిన్ = రూపముతో; తోయరాశిన్ = సముద్రము {తోయరాశి - తోయము (నీరు) రాశిగా కలది, కడలి}; నడుమన్ = మధ్యలో; భాసిల్లి = ప్రకాశించి; మున్ను = పూర్వము; ఆఢ్యుడు = సుసంపన్నముగా కలవాడు; ఐ = అయ్యి; కాఠిన్య = కఠినమైనట్టి; క్రియన్ = విధముగా; ఈదు = ఈదెడి; నేర్పు = ప్రావీణ్యము; తన = అతని; కున్ = కి; కల్మిన్ = ఉండుటచేత; భుజగ = పాములకు; ఇంద్ర = రాజు యొక్క; హృత్ = హృదయము; పీఠ = మూలముల; అగ్రమునన్ = చివర్లవరకు; రోష = కోపము అనెడి; వహ్నులు = అగ్నులు; ఎగయన్ = వ్యాపించగా; భీమంబుగాన్ = భయంకరముగా; ఈదెన్ = ఈదెను; ఉల్లోఠ = కల్లోలమైన; ఉత్తుంగ = ఎత్తైన; తరంగము = అలలుకలది; ఐ = అయ్యి; మడుగు = హ్రదము; దుర్లోక్యంబు = చూడశక్యముకానిది; కాన్ = అగునట్లు; బాహులన్ = చేతులతో.
१०.१-६४०-शा.
पाठीनाकृतिँ दोयराशिनडुमन् भासिल्लि मुन्नाढ्युँडै
काठिन्यक्रिय नीदुनर्पु दनकुं गल्मिन् भुजंगेंद्र हृ
त्पीठाग्रंबुन रोषवह्नु लेगयन् भीमंबुगा नीदे नु
ल्लोठोत्तुंगतरंगमै मडुँगु दुर्लोक्यंबुगा बाहुलन्.
            హరికి మత్యావతారం ఎత్తినప్పుడు సముద్ర మధ్యలో భీకరంగా విహరిస్తు ఈదడంలో ఇంతకు ముందే అభ్యాసం అయింది కదా. కనుక ఇప్పుడు కృష్ణావతారంలో ఆ మడుగు అల్లకల్లోలమై ఉవ్వెత్తున అలలు లేచేలా తన చేతులతో చూడశక్యంకానంత భయంకరంగా కలచివేస్తు ఈదుతున్నాడు. దానితో మడుగులో ఉన్న కాళియ నాగరాజు గుండెల్లో రోషాగ్ని జ్వాలలు ఎగసాయి.
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

Thursday, September 3, 2015

కాళియ మర్దన - భూరి మహాప్రతాప

10.1-639-ఉ.
భూరి మహాప్రతాప పరిపూర్ణ భయంకర గోపబాల కం
ఠీవపాతవేగవికటీకృత దుర్విషభీషణోర్మి సం
పూరితమై వడిం గలఁగి పొంగి ధనుశ్శతమాత్రభాగ వి
స్తాము పొందె నమ్మడుఁగు ప్తపయఃకణ బుద్బుదోగ్రమై.
          భూరి = అతి అదికమైన; మహా = గొప్ప; ప్రతాప = తేజస్సుచే; పరిపూర్ణ = నిండియున్న; భయంకర = భీకరమైన; గోప = యాదవ; బాల = బాలుడనెడి; కంఠీరవ = సింహము {కంఠీరవము - భీకరమైన కంఠధ్వని కలది, సింహము}; పాత = పడుట యొక్క; వేగ = వడిచేత; వికటీకృత = తుళ్ళింపబడిన; దుర్ = చెడ్డ; విష = విషముతోటి; భీషణ = భయంకరమైన; ఊర్మి = అలలచేత; సంపూరితము = పూర్తిగా నిండినది; ఐ = అయ్యి; వడిన్ = శీఘ్రముగా; కలగి = కలిగిపోయి; పొంగి = పైకి ఉబికి; ధనుః = విల్లులు; శత = నూటింటి యంత; మాత్ర = కొలదికల; భాగ = ప్రదేశము; విస్తారమున్ = విస్తరించుటను; పొందెన్ = పొందినది; ఆ = ఆ యొక్క; మడుగు = హ్రదము; తప్త = తుళ్ళిన; పయః = నీటి; కణ = బిందువులు; బుద్బుద = బుడగలతోను; ఉగ్రము = భయంకరమైనది; ఐ = అయ్యి.
१०.१-६३९-उ.
भूरि महाप्रताप परिपूर्ण भयंकर गोपबाल कं
ठीरवपातवगविकटीकृत दुर्विषभीषणोर्मि सं
पूरितमै वडिं गलँगि पोंगि धनुश्शतमात्रभाग वि
स्तारमु पोंदे नम्मडुँगु तप्तपयःकण बुद्बुदोग्रमै.
            మిక్కిలి గొప్ప ప్రతాపంతో నిండిన భీకరమైన సింహకిశోరం లాంటి ఆ గొల్లపిల్లాడు గభాలున దూకాడు. ఆ విపరీత వేగానికి ఆ సరస్సు దుర్విషంతో కూడిన భీకరమైన అలలుతో నిండి, వడితో కలచివేయబడింది. నీళ్ళు వికట నృత్యం చేస్తు పైకి నూరు ధనుస్సుల ఎత్తు పొంగి కుత కుతలాడుతున్న నీటి బుడగలు లేచాయి.
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

Wednesday, September 2, 2015

కాళియ మర్దన - కటిచేలంబు

10.1-638-మ.
టిచేలంబు బిగించి పింఛమునఁ జక్కం గొప్పు బంధించి దో
స్త సంస్ఫాలన మాచరించి చరణద్వంద్వంబుఁ గీలించి త
త్కుశాఖాగ్రము మీఁదనుండి యుఱికెన్ గోపాలసింహంబు ది
క్తముల్ మ్రోయ హ్రదంబులో గుభగుభధ్వానం బనూనంబుగన్.
         కటి = మొలనున్న; చేలంబున్ = వస్త్రమును; బిగించి = గట్టిగా కట్టి; పింఛమునన్ = నెమలి పింఛముతో; చక్కన్ = చక్కగా; కొప్పున్ = జుట్టుముడిని; బంధించి = కట్టి; దోస్తట = అరచేతులు రెంటిని; సంస్ఫాలనము = చఱచుట; ఆచరించి = చేసి; చరణ = కాళ్ళు; ద్వంద్వంబున్ = రెంటిని; కీలించి = కీళ్ళువంచిబిగించి; తత్ = ఆ యొక్క; కుట = చెట్టు; శాఖా = కొమ్మ; అగ్రము = కొన; మీద = పై; నుండి = నుండి; ఉఱికెన్ = దుమికెను; గోపాల = గొల్లవాడైన; సింహంబు = అతి పరాక్రమవంతుడు; దిక్తటముల్ = దిగ్భాగములు; మ్రోయన్ = మారుమోగిపోవునట్లు; హ్రదంబు = మడుగు; లోన్ = లోనికి; గుబగుబ = గుబగుబ అనెడి; ధ్వానంబు = శబ్దములు; అనూనంబు = అధికముగ; కన్ = కలుగునట్లు.
१०.१-६३८-म.
कटिचेलंबु बिगिंचि पिंछमुनँ जक्कं गोप्पु बंधिंचि दो
स्तट संस्फालन माचरिंचि चरणद्वंद्वंबुँ गीलिंचि त
त्कुटशाखाग्रमु मीँदनुंडि युर्रिकेन् गोपालसिंहंबु दि
क्तटमुल् म्रोय ह्रदंबुलो गुभगुभध्वानं बनूनंबुगन्.
           నడుముకున్న దట్టీగుడ్డని గట్టిగా బిగించి కట్టుకున్నాడు. తలవెంట్రుకల కొప్పు నెమలి పింఛంతో బిగించి కట్టుకున్నాడు. రెండు చేతులతో భుజాలు చరచాడు. రెండుకాళ్ళు కీళ్ళు బిగించి సింహపరాక్రమశాలి గోపాలబాలుడు ఆ చెట్టు కొమ్మ మీదనుంచి కాళింది మడుగులోకి కుప్పించి దూకాడు. దూకిన వేగానికి గుభీలు మని పెద్ద శబ్దం వచ్చింది. దిక్కులన్నీ ప్రతిధ్వనించాయి.
: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :